Τηλεπισκόπηση – Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις

Τηλεπισκόπηση – Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-960-456-410-1

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για την υποστήριξη, κυρίως, της διδασκαλίας των μαθημάτων της Τηλεπισκόπησης, και των Εφαρμογών της Γεωπληροφορικής, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δομήθηκε, όμως,  με τέτοιον τρόπο, που η χρήση του είναι δυνατή σε αντίστοιχα μαθήματα άλλων Τμημάτων ή Σχολών, Ανώτατων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Το πόνημα αποτελείται από δύο μέρη, της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων στην Τηλεπισκόπηση.

Στο πρώτο μέρος, προσεγγίζονται εν συντομία θεωρητικά στοιχεία της επιστήμης της Τηλεπισκόπησης (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία – φάσμα, εικονοληπτικά συστήματα, παθητικά και ενεργητικά συστήματα, αναλογικό σύστημα / εικόνα, ψηφιακό σύστημα / εικόνα, τροχιά δορυφόρου, φασματική ανάλυση, παγχρωματική, πολυφασματική, υπερφασματική εικόνα, Radar και είκονα Lidar, ραδιομετρική ανάλυση, χωρική ανάλυση, αναγνωριστική ικανότητα, γεωμετρικά μοντέλα δορυφόρων, γεωμετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας, ψηφιακό φίλτρο, βελτίωση της εικόνας, μετασχηματισμός της εικόνας, ψηφιακά φίλτρα, μετασχηματισμός fourier, σύνθεση εικόνας, μετασχηματισμός σε κύριες συνιστώσες, τεχνικές, δείκτες, ταξινόμηση εικόνας, κ.ά.), χωρίς πολύπλοκες συναρτήσεις και εξισώσεις. Ουσιαστικά, παρέχεται στον αναγνώστη το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για την ομαλή μετάβασή του στο δεύτερο μέρος.

Δύο εργαστηριακές ασκήσεις στον αστικό χώρο αναλύονται, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, βήμα προς βήμα. Αποσκοπούν αφενός στην κατανόηση της θεωρίας της Τηλεπισκόπησης και αφετέρου στην παροχή ενός «εγχειριδίου» λογισμικού Τηλεπισκόπησης (λογισμικό, εγχειρίδιο, manual Erdas Imagine 2011 & 2014), γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο. Η 1η εργαστηριακή άσκηση αποτελεί μια μελέτη ενημέρωσης χάρτη, μέσω της γεωμετρικής διόρθωσης και σύγκρισης διαχρονικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και προσδιορισμού των χρήσεων μέσω της ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων. Η 2η εργαστηριακή άσκηση αποτελεί μια μελέτη υπολογισμού του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους αστικής / περιαστικής περιοχής από σύγχρονες δορυφορικές εικόνες.

 

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις

GIS

ISBN: 978-960-456-422-4

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για την υποστήριξη, κυρίως, της διδασκαλίας των μαθημάτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, και των Εφαρμογών της Γεωπληροφορικής, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δομήθηκε, όμως,  με τέτοιον τρόπο, που η χρήση του είναι δυνατή σε αντίστοιχα μαθήματα άλλων Τμημάτων ή Σχολών, Ανώτατων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη, τη θεωρία και τις εργαστηριακές ασκήσεις στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Στο πρώτο μέρος, προσεγγίζονται εν συντομία τα βασικά θεωρητικά στοιχεία της επιστήμης των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Ουσιαστικά, παρέχεται στον αναγνώστη το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για την ομαλή μετάβασή του στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών αποτελούν ουσιαστική έκφραση των γνώσεων της Πολεοδομίας, της Χωροταξίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται δηλαδή για τα βασικά εργαλεία ανάλυσης των γεωγραφικών παραμέτρων, τα οποία αποτελούν με τη σειρά τους βασικό συστατικό του χωρικού σχεδιασμού.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει βασικές γεωγραφικές ασκήσεις και θέματα σημαντικά για την εισαγωγή του φοιτητή σε πραγματικά προβλήματα, που θα συναντήσει στην επαφή του με την γεωγραφική ανάλυση. Οι ασκήσεις αυτές αναφέρονται τόσο στον αστικό χώρο όσο και στο εξω-αστικό περιβάλλον, ενώ οι αλλαγές κλιμάκων ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν από τους συγγραφείς του βιβλίου, ως εργαλείο κατανόησης της πολυπλοκότητας της ανάλυσης των γεωγραφικών παραμέτρων και των χαρακτηριστικών του χώρου. Οι ασκήσεις αποσκοπούν αφενός στην κατανόηση της θεωρίας των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών που δίνονται στο πρώτο μέρος, και αφετέρου στην παροχή ενός «εγχειριδίου» λογισμικού των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο.

Ηλεκτρονικά αρχεία εργαστηριακών ασκήσεων: askisi_1  askisi_5  askisi_6  askisi_7